x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki.
KONKURS UrbanskixJOICO
Marzysz o wielkiej karierze? Chcesz zostać członkiem elitarnego zespołu Hair Team Łukasz Urbański @lukaszurbanskihair i wspólnie z Łukaszem Urbańskim @lukiur kreować wizerunek gwiazd przy największych projektach fryzjerskich? Wraz z marką @joicopolska mamy dla Ciebie wyjątkowy KONKURS!
 
Zawalcz o swoje marzenia! Do wygrania jest trzymiesięczny, płatny staż w jednym z ekskluzywnych salonów Hair Team Łukasz Urbański u znanego i cenionego fryzjera - Łukasza Urbańskiego @lukiur.
 
Wystarczy, że:
 
- Opublikujesz na swoim profilu (publicznym) zdjęcie pokazujące fryzurę Twojego autorstwa z użyciem kosmetyków JOICO - rodem z sesji dla TOP MODEL.  
- W swoim poście opiszesz daną stylizację, swoją historię oraz fryzjerskie marzenie i dodasz hasztag #UrbanskixJOICO, a następnie oznaczysz profil @joicopolska, @lukaszurbanskihair oraz @lukiur.
- W komentarzu pod tym postem odpowiesz na pytanie: „Dlaczego to właśnie TY powinnaś/powinieneś wygrać́ staż i dołączyć do zespołu Hair Team Łukasz Urbański?” i oznaczysz 3 realne profile znajomych, kreatywnych fryzjerów.
- Możesz zaobserwować profil @lukaszurbanskihair @lukiur oraz @joicopolska, aby być na bieżąco!
 
Hair Team Łukasz Urbański wybierze najbardziej kreatywne komentarze i wyjątkowe stylizacje. Autorów zwycięskich prac zaprosimy do udziału w profesjonalnej sesji dla marki @joicopolska, gdzie razem z Łukaszem Urbańskim będą mieli okazję stworzyć kampanię zdjęciową. Najlepszych z najlepszych czeka staż w Hair Team Łukasz Urbański, który zostanie zakończony rekrutacją do stałego zespołu Łukasza Urbańskiego.
 
Zabawa na Instagramie (1. etap) trwa do 20.06.2021 do godziny 23:59 - następnego dnia ogłosimy wyniki. Regulamin znajduje się na stronie joicopolska.pl w zakładce AKTUALNOŚCI. Powodzenia!

Zmiany z dnia 21.06.2021r. - 1. etap zostaje przedłużony do dnia 11.07.2021r.do godziny 23:59. Wyniki zostaną opublikowane do 14.07.2021r. Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie do dnia 20.06.2021r. przechodzą do kolejnego etapu konkursu.

Regulamin konkursu pod nazwą HAIR TEAM ŁUKASZ URBAŃSKI x JOICO
 
 
§1  Postanowienia Ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest HAIR TEAM ŁUKASZ URBAŃSKI z siedzibą  ul. Adama Naruszewicza 12a 02-627 Warszawa identyfikującą się numerem NIP 969-130-41-37, REGON 278246642  dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs składa się z 2 etapów.
1. Etap rozpoczyna się dnia 10.06.2021 r. godz. 10:00 i kończy dnia 20.06.2021r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego. Zmiany z dn. 21.06.2021r. - 1. etap zostaje przedłużony do 27.06.2021r. do godziny 23:59:59.
2. Etap rozpoczyna się 26.07.2021r. i kończy się dnia 30.07.2021 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.
§2. Uczestnicy i zasady Konkursu
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. posiada konto w serwisie Instagram,
  5. wykona Zadanie Konkursowe,
  6. jest fryzjerem.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.
 4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik
- zamieści w serwisie Instagram na swoim publicznym profilu pracę konkursową na temat: Stylizacja włosów rodem z Top Model wraz z opisem na temat swojej historii i marzeń związanych z fryzjerstwem,
- oznaczy pracę konkursową w opisie hashtagiem: #UrbanskixJOICO oraz oznaczy profile @lukaszurbanskihair @lukiur i @joicopolska (dalej: Zadanie Konkursowe),
- dodatkowo w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Organizatora Konkursu oznaczy 3 realne profile znajomych-kreatywnych fryzjerów i odpowie na pytanie „Dlaczego to właśnie TY powinnaś/powinieneś wygrać́ staż i dołączyć do zespołu Hair Team Łukasz Urbański?”  
W drugim etapie Uczestnik wykonana stylizację włosów rodem z Top Model w salonie fryzjerskim Hair Team Łukasz Urbański i zaprezentuje ją w czasie sesji zdjęciowej dla marki JOICO Polska.
 1. Konkurs składa się z dwóch etapów.
 2. Wykonanie Zadania Konkursowego w pierwszym etapie oznacza:
   
- zamieszczenie w serwisie Instagram zdjęcia zgodnego z regulaminem Instagram z wykonaną stylizacją rodem z Top Model;
- zamieszczenie w treści posta opisu ze swoją fryzjerską historią, marzeniem fryzjerskim i hasztagiem #UrbanskixJOICO
- oznaczenie @lukaszurbanskihair @lukiur oraz @joicopolska w treści swojego posta
- oznaczenie 3 realnych profili kreatywnych znajomych fryzjerów w treści posta konkursowego na profilu Organizatora Konkursu i odpowiedź na pytanie „Dlaczego to właśnie TY powinnaś/powinieneś wygrać́ staż i dołączyć do zespołu Hair Team Łukasz Urbański?”
Wykonanie Zadania Konkursowego w drugim etapie oznacza :
- wykonanie stylizacji rodem z Top Model z wykorzystaniem kosmetyków JOICO,
- sesja zdjęciowa z wykonaną stylizacją w salonie fryzjerskim Hair Team Łukasz Urbański.


 
 1. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
   
 2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:  
a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
d) naruszają regulamin serwisu Instagram.
e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obraźliwe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.
 
§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych
 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.
§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców
 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła  3osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu pierwszego etapu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych przez Uczestników prac i wyłoni Uczestników, którzy najlepiej wykonają Zadania Konkursowego pod kątem ich atrakcyjności, oryginalności i kreatywności oraz wyłoni w ten sposób 10 (słownie: dziesięcioro) Zwycięzców .
 3. Po zakończeniu drugiego etapu Konkursu, którym jest wykonanie stylizacji dla marki JOICO Polska (stylizacja ta uwieczniona zostanie podczas profesjonalnej sesji fotograficznej zorganizowanej przez Organizatora Konkursu), Komisja Konkursu dokona oceny wykonanej pracy Uczestników i wyłoni Uczestników, którzy najlepiej wykonają Zadania Konkursowego pod kątem ich atrakcyjności, oryginalności i kreatywności oraz wyłoni w ten sposób 1-3 (słownie: od jednego do trzech) Zwycięzców.
 4. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
   
  1. Trzymiesięczny, płatny staż w jednym z salonów Hair Team Łukasz Urbański w Warszawie, zakończony rekrutacją do stałego zespołu Hair Team Łukasz Urbański.
 
 1. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 2. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców pierwszego etapu najpóźniej w dniu 25.06.2021 r. do godziny 23.59.
Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców drugiego etapu najpóźniej 30.07.2021 r. do godziny 23:59 za pośrednictwem serwisu Instagram.
 1. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o przejściu do drugiego etapu poprzez zamieszczenia listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili w profilu Organizatora w serwisie Instagram najpóźniej dnia 25.06.2021. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram. Znajdzie się w niej informacja, kiedy odbędzie się drugi etap, w jakim miejscu i o której godzinie.
 2. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 2 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości prywatnej o wygranej informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail ALBO adres korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 3. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z winy Uczestnika.
 5. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 6. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 7. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
   
 8. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko raz.
 1. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.
§5. Dane Osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres ul. Adama Naruszewicza 12a 02-627 oraz na adres e-mail biuro@lukaszurbanski.pl.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail biuro@lukaszurbanski.pl.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.
§ 6. Reklamacje
 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs HAIR TEAM ŁUKASZ URBAŃSKI X JOICO” na adres  e-mail biuro@lukaszurbanski.pl lub adres korespondencyjny Organizatora ul. Adama Naruszewicza 12a 02-627 Warszawa związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu .
  1. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
  2. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
  3. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.
§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.06.2021r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem: https://joicopolska.pl/2,2,0,0,aktualnosci.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
   
 7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.  
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.
Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowościach i promocjach!